“สสส.” จัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” ครั้งแรก! ในเมืองไทย เปลี่ยนการนั่งประชุมในห้องแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นการประชุมรูปแบบใหม่ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ผ่อนคลายความเครียด และช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” ครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทำงานทั่วโลก โดยการ “เดินประชุม” นี้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินพูดคุยแลกเปลี่ยน แทนการนั่งประชุมบนในห้องทำงาน ส่งเสริมการขยับร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เกิดไอเดียใหม่ๆ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย คุณนิรมล ราศรี , รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา , รศ.ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ อ.ดร.เจษฎา อานิล, Lect.Dr. Dyah Anantalia Widyastari, นพ.ภัทรภณ อติเมธิน, อ.ดร.วริศ พงษ์พิพิธ, อ.ณรงค์ เทียมเมฆ และ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู ร่วมทำกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย ให้กับกลุ่มคนวัยทำงานได้นำไปต่อยอดในองค์กร

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ก้าวสู่ปีที่ 22 มุ่งจุดประกาย กระตุ้น สาน เสริมพลังทุกภาคส่วนในสังคมไทยไปสู่สุขภาวะดีครบ 4 มิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม จึงจัดกิจกรรม “Walkshop เดินไปคุยไป” เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย โดยการการเดินไปคุยไป กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยทำงานในปัจจุบันนี้ อีกทั้งเป็นหนึ่งในการประชุมอย่างมีสุขภาพ (Healthy Meeting) จึงต้องการสร้างการรับรู้เพิ่มเติมในวงกว้าง เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับกลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มคนต่างๆ อีกด้วย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายวิถีใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Actives คือ Active People ส่งเสริมให้คนกระฉับกระเฉง, Active Environment ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย และ Active Society สร้างค่านิยมให้สังคมกระฉับกระเฉง ผ่านการพัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถนำไปขยายผลในองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศได้ ดร.ไพโรจน์กล่าว

…………………
Footage : Walkshop เดินไปคุยไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.