ลุงตู่ สืบสาน วันมวยไทย 6 ก.พ.

วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ห้องโถง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ชมการแสดงคีตะมวยไทย,การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ,การสาธิตอุปกรณ์การบวงสรวงและไหว้ครูมวยไทย พร้อมกับรับมงคลมวยไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณงามความดีที่ครูมวยไทยมอบให้กับศิษย์
“วันมวยไทย” เป็นมติของคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ โดยกำหนดจัดงาน “วันมวยไทย” ทุกปี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติ ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *