“ไอโอซี” ไฟเขียว “มวยไทย” ไปโอลิมปิก

คุณหญิง ปัทมา ลีสวสดิ์ตระกูล

บอร์ดของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ “ไอโอซี” ไฟเขียวรับรองการจัดตั้ง 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ รวมถึงสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ คุณหญิงปัทมาฯให้ความมั่นใจ เอื้อไปถึงการผลักดันให้มวยไทย ได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิก


คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารของ “ไอโอซี” ได้ให้การอนุมัติรับรอง 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ แล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้น มี สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ที่มีสมาชิก 147 ประเทศ และมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เป็นประธานสหพันธ์ฯ รวมอยู่ด้วย โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่ไอโอซี กำหนดมาตรฐานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย และจะทำให้เส้นทางของมวยไทย ที่จะได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิก มีมากขึ้นในทันที

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ

โดย สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ นอกจาก ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เป็นประธานสหพันธ์ฯ ยังมีรองประธานอีก 7 คน โดยเป็นผู้แทนจาก 5 ทวีป ร่วมด้วย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นรองประธานผู้แทนประเทศไทย และอีก 1 คน เป็นผู้แทนจากกรรมการบริหาร สำหรับ 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่บอร์ดบริหาร “ไอโอซี” ให้การอนุมัติรับรอง ได้แก่ สหภาพเชียร์ลีดเดอร์นานาชาติ (ICU) และสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ซึ่งทั้ง 2 สหพันธ์ได้รับการรับรองชั่วคราว ไปก่อนหน้านี้ คือในปี 2016

ในส่วนสหพันธ์แซมโบ้นานาชาติ (FIAS) สหพันธ์ไอสต็อกสปอร์ตนานาชาติ (IFI) สมาคมคิกบ็อกซิ่งโลก (WAKO) และเวิลด์ ลาครอส (WL) ซึ่งทั้ง 4 สหพันธ์ได้รับการรับรองชั่วคราว ไปก่อนหน้านี้ในปี 2018 หลังจากผ่านการรับรองชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติดังกล่าวทำให้ “ไอโอซี” ได้เห็นว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ไอโอซี ร้องขอไว้ทั้งหมด กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกิจกรรมสอดคล้องกับกฎบัตรโอลิมปิก และได้แสดงถึงการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ ยังคงรักษาความเป็นอิสระในบริหารจัดการสหพันธ์กีฬาของตนเอง และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนของการรับรองสำหรับกีฬาฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยการรับรองสหพันธ์กีฬานานาชาติใหม่นั้น หากเป็นกีฬาฤดูร้อน ต้องมีสมาชิกระดับประเทศอย่างน้อย 50 สหพันธ์ และกีฬาฤดูหนาว ต้องมีสมาชิกระดับประเทศอย่างน้อย 25 สหพันธ์ ซึ่งสมาชิกต้องมาจากอย่างน้อย 3 ทวีป และมีการเล่นกีฬาชนิดนั้นแบบเฉพาะเจาะจง เห็นชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศสมาชิกจะเล่นกีฬาเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดกีฬา ของสหพันธ์ที่ขอการรับรองก็ได้

พล.อ.ประวิทย์

อนึ่งก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมี พล.
อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

รมต.พิพัฒน์

ทั้งนี้ ไอโอซี จะได้มีการลงมติให้การรับรอง 6 สหพันธ์กีฬานานาชาติ ดังกล่าว อย่างเป็นทางการ ตามที่บอร์ดบริหารไอโอซี ให้การแนะนำ ในการประชุมใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 138 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

ดร.ก้องศักดิ์

วาระสำคัญคือ เห็นชอบอนุมัติแนวทางในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกและเสนอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกและคณะอนุกรรมการดำเนินการการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม

มีการบริหารจัดการ และการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานขอความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และงบประมาณในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก และพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการฯ

โดยมีหน้าที่กำหนดรูปแบบมอบนโยบายและแนวทางดำเนินการบูรณาการแผนงาน ประสานงานกับองค์กรกีฬาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารจัดการกำกับดูแลติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *